บทความหน้าแรก

 สรุปวาระที่บริษัทต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์ในการประกาศลงหนังสือพิมพ์

บริษัท (สามัญ)
ประชุมปิดงบประจำปี
ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง. ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

บริษัท (วิสามัญ)
(มติธรรมดา) 

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/อำนาจกรรมการ ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

(มติพิเศษ) 

แก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สาขาข้ามจังหวัด ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ประชุมแก้ไขชื่อบริษัท ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ประชุมแก้ไขวัตถุประสงค์ ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ประชุมแก้ไขข้อบังคับ ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ประชุมเพิ่มทุน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ลดทุน (ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 2 ครั้ง)

 • ประชุมลดทุน ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
 • ประกาศลดทุน หลังจากจดทะเบียนลงมติพิเศษแล้ว ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ไม่ควรเกิน 1 เดือนหลังจากจดทะเบียน หากไม่ลงประกาศภายใน 1 ปี มติยกเลิกตามกฎหมาย

จ่ายปันผล (ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 2 ครั้ง)

 • เชิญประชุมอนุมัติเงินปันผล ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
 • ประกาศจ่ายปันผล ในกรณีมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง (ตามป.พ.พ.มาตรา 1204)

ควบบริษัท (ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 3 ครั้ง)

 • ประชุมควบบริษัท ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
 • ประกาศควบบริษัท หลังจากจดทะเบียนลงมติพิเศษแล้ว ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ไม่ควรเกิน 1 เดือนหลังจากจดทะเบียน
 • ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะควบเข้ากัน หลังพ้นกำหนด 60 วัน จากวันประกาศ ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

เลิกบริษัท (ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 4 ครั้ง โดยครั้งที่3,4สามารถประกาศลงหนังสือพิมพ์ในคราวเดียวกัน)

 • ประชุมเลิกบริษัท ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
 • ประกาศเลิกบริษัท หลังจากประชุมเลิกบริษัทแล้ว 14 วัน ให้ไปจดทะเบียนเลิกบริษัท ( ไม่ควรเกิน30วันนับจากวันประชุมเลิกบริษัท ) และต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ภายใน 14 วันนับจากวันจดทะเบียนเลิกบริษัท หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
 • ประชุมอนุมัติงบ ณ วันเลิก ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
 • ประชุมอนุมัติการชำระบัญชี ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

**กรณีแก้ไขเพิ่มเติมตรายาง/รายชื่อผู้ถือหุ้น, จัดตั้งบริษัทใหม่, ประกาศจ่ายเงินปันผล ไม่จำเป็นต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด 
ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ไม่ควรเกิน 1 เดือนหลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเสร็จ

ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วน หลังจากจดทะเบียนเลิกแล้ว ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 1 ครั้ง ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมเลิก

วิธีนับจำนวนวัน

หากเป็นการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ต้องกระทำการดังกล่าวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หากเป็นการเรียกประชุมเพื่อลงมติพิเศษ ต้องกระทำการดังกล่าวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

วิธีการนับ หรือ คำนวณ ต้องไม่นำวันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือวันที่ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ และ วันที่ที่นัดประชุม  มาคำนวณรวมอยู่ใน 7 วัน หรือ 14 วัน ด้วย จึงจะเป็นวันบอกกล่าวนัดประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย

เช่น การบอกกล่าวเชิญประชุมกระทำในวันที่ 13 มกราคม หรือ ลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมฉบับวันที่ 13 มกราคม การนับระยะเวลาเริ่มนับจากวันที่ 14 มกราคม (ไม่นับรวมวันที่ 13 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้ดำเนินการบอกกล่าวนัดประชุม)ไปไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม (ซึ่งก็ไม่นับรวมวันประชุมด้วย) ดังนั้นจึงต้องประชุมกันในวันที่ 28 มกราคมเป็นต้นไป

(ข้อมูลจาก www.dbd.go.th)