ขั้นตอนในการเลิกบริษัท

เมื่อคุณต้องการเลิกบริษัท คุณต้องดำเนินการดังนี้

1. ส่งหนังสือนัดประชุมและลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (ก่อนหน้าวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันหรือตามที่ข้อบังคับกำหนด)

2. จัดประชุมและที่ประชุมมีมติอนุมัติเลิกบริษัท (มีเสียงสนับสนุน 3ใน4เสียงขึ้นไปของจำนวนผู้มาประชุมทั้งหมด)

3. ลงประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมมีมติเลิกบริษัท และส่งหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้

4. จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี

4.1 จดทะเบียนเลิกบริษัท

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัท

- คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1)

- รายการจดทะเบียน (แบบ ลช.2)

- คำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (กรณีศาลสั่งให้เลิกบริษัท)

- สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้ง

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

4.2 จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

- จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัทและส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่าถูกต้องไม่มีข้อบกพร่อง ให้จัดตั้งผู้ชำระบัญชี เรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระเงินค่าหุ้น ขายทรัพย์สิน เรียกลูกหนี้ให้ชำระหนี้ ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่กรรมการบริษัทได้ออกไปในการประกอบกิจการแทนบริษัท หากมีทรัพย์สินเหลือ ให้คืนทุนผู้ถือหุ้น

- เมื่อชำระบัญชีเสร็จแล้ว ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรายงานผลการชำระบัญชี

- จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติการชำระบัญชี

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

- คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช 1)

รายการจดทะเบียน (แบบ ลช 2)

รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช 3) พร้อมเอกสารประกอบ

รายละเอียดบัญชีและสรรพเอกสาร (แบบ ลช 6)

สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิก

แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

5. ดำเนินการขอแจ้งเลิกประกอบกิจการในทางภาษีมูลค่าเพิ่มกับทางกรมสรรพากร ณ พื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ (ผู้ประกอบการต้องแจ้งเลิกประกอบกิจการภายใน 15 วัน นับจากวันที่เลิกประกอบกิจการ) และต้องคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ในนามบริษัทที่เลิกภายใน 60 วันตามแบบ ลป.10.3 ซึ่งสามารถยื่นพร้อมกันกับการไปแจ้งเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มได้

เอกสารสำหรับแจ้งเลิกประกอบกิจการในทางภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ยื่นแบบ ภพ.09 จำนวน 5 ฉบับ

- ภพ.01 และ ภพ.09 (ฉบับจริง)

- ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20 (ฉบับจริง)

- สำเนาใบเสร็จแสดงการชำระภาษี (ภพ.30) พร้อมสำเนาแบบนับแต่วันแจ้งเลิก ย้อนหลัง 2 ปี

- สำเนาใบเสร็จแสดงการชำระภาษี (ภงด.50, ภงด.51) พร้อมสำเนาแบบ นับตั้งแต่วันแจ้งเลิก ย้อนหลัง 2 ปี (พร้อมงบการเงิน)

- หนังสือรับรองการเลิกนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

- สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมตัวจริง)

- หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจมากระทำการแทน)


ทางเรา หนังสือพิมพ์ประกาศ365 รับลงประกาศเลิกบริษัทและลงประกาศอื่นๆทางบัญชีทั้งหมด เราเป็นหนังสือพิมพ์ที่สามารถลงประกาศทางบัญชีได้ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้งานง่าย สามารถลงประกาศได้ด้วยตัวเอง และราคาถูกเพียงกรอบละ 50 บาท

หากสนใจลงประกาศหนังสือพิมพ์กับทางเรา สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 061-9191-665 หรือ ไลน์ไอดี : prakard365

หรือท่านสามารถลงประกาศหนังสือพิมพ์ได้ด้วยตัวเองโดยคลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิก จากนั้นเติมเครดิต และสามารถลงประกาศได้เลยค่ะ