ยื่นภ.ง.ด.51 อย่างไรไม่ให้ถูกปรับ

         การยื่นภ.ง.ด.51 เป็นการยื่นประมาณการกำไรสุทธิของบริษัททั้งปี โดยดูจากผลประกอบการจริงเดือน มกราคม – กรกฎาคม บวกด้วย ประมาณการกำไรสุทธิ เดือนสิงหาคม – ธันวาคม ก็จะได้ประมาณการของทั้งรอบระยะเวลาบัญชี จากนั้นหารด้วย 2 เพื่อให้ได้ตัวเลขมาคำนวณภาษีครึ่งปี

          กรณีบริษัททั่วไป อัตราภาษีร้อยละ 30

          กรณีลดอัตรา สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

  • กำไรสุทธิ 0-150,000 ยกเว้นอัตราภาษี
  • กำไรสุทธิ 150,000-1,000,000 อัตราภาษี ร้อยละ 15
  • กำไรสุทธิ 1,000,000-3,000,000 อัตราภาษี ร้อยละ 25
  • กำไรสุทธิ เกิน 3,000,000 ขึ้นไป อัตราภาษี ร้อยละ 30

          อย่างไรก็ดี ปัญหาที่พบบ่อยในการยื่นภ.ง.ด.51 คือการประมาณการกำไรสุทธิผิดพลาดทำให้ต้องเสียค่าปรับในภายหลัง

          เนื่องจากตามมาตรา 67 ระบุว่า หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแสดงประมาณกำไรสุทธิขาดไป เกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ต้องเสียเงินเพิ่ม 20% ของภาษีที่ชำระขาด นอกจากจะมีเหตุอันสมควร อันได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน หรือคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้

          ตัวอย่างเช่น

กำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.50 = 9,000,000 บาท

ประมาณการกำไรสุทธิตามแบบ ภ.ง.ด.51 = 7,500,000 บาท

ประมาณการขาดไป = 2,500,000 บาท

ประมาณการขาดไปร้อยละ 2,500,000 / 9,000,000 x 100 = 27.78

          จากตัวอย่างจะเห็นว่าบริษัทประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ซึ่งจะเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ตามการคำนวณดังนี้

ยื่นภ.ง.ด.51ประมาณการกำไรสุทธิตาม ภ.ง.ด.51 = 7,500,000 บาท

กึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ = 3,750,000 บาท

คำนวณภาษี (3,750,000 x 30 %) = 1,125,000 บาท

กำไรสุทธิตาม ภ.ง.ด.50 = 9,000,000 บาท

กึ่งหนึ่งของกำไรสุทธิ = 4,500,000 บาท

คำนวณภาษี (4,500,000 x 30 %) = 1,350,000 บาท

ภาษีที่ยื่นขาดไป (1,350,000 – 1,125,000) = 225,000 บาท

เงินเพิ่ม 20 % ของภาษีที่ชำระขาดไป (225,000 x 20%) = 45,000 บาท

ที่มา : www.thongthaiacc.com, www.ap-morgan.com